Tra Cứu

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG TRỌN GÓI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc *********                                                       TP Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 HỢP ĐỒNG KINH …

Báo giá thiết kế

BÁO GIÁ THIẾT KẾ QUÝ IV – 2019 Chúng tôi có các gói thiết kế gồm:  Gói Tiết Kiệm; Gói Cơ Bản,  Gói Đầy Đủ, Gói Cao Cấp. GÓI …

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây …